2015酒泉中考查分电话、短信查询方式_酒泉中考成绩查询_精品学习网

 • 预览:
 • 2015
 • nián
 • jiǔ
 • quán
 • zhōng
 • kǎo
 • chéng
 • chá
 • xún
 • jiāng
 • 6
 • yuè
 • 30
 • gōng
 • !
 • 2015年酒泉中考成绩查询将于630日公布!
 • wéi
 • le
 • miǎn
 • wǎng
 • shàng
 • chá
 • xún
 • dài
 • lái
 • de
 • biàn
 •  
 • jīng
 • pǐn
 • xué
 • wǎng
 • zhěng
 • 为了避免网上查询带来的不便,精品学习网整
 • le
 • 2015
 • jiǔ
 • quán
 • zhōng
 • kǎo
 • chá
 • fèn
 • diàn
 • huà
 •  
 • 2015
 • jiǔ
 • quán
 • zhōng
 • kǎo
 • duǎn
 • 理了2015酒泉中考查分电话、2015酒泉中考短
 • xìn
 • chá
 • xún
 • fāng
 • shì
 •  
 • jiā
 • tōng
 • guò
 • zhè
 • xiē
 • fāng
 • shì
 • jìn
 • háng
 • fèn
 • shù
 • chá
 • 信查询方式,大家可通过这些方式进行分数查
 • xún
 •  
 • 询。
 • diàn
 • huà
 •  
 • duǎn
 • xìn
 • chá
 • xún
 •  
 • 电话、短信查询:
 • diàn
 • huà
 • 16888001
 • àn
 • yīn
 • shì
 • shū
 • zhǔn
 • kǎo
 • zhèng
 • hào
 • 拨打电话16888001按语音提示输入准考证号
 • kǎo
 • shēng
 • hào
 • jìn
 • háng
 • chá
 • xún
 •  
 • miǎn
 • shōu
 • xìn
 • fèi
 •  
 • zhī
 • shōu
 • běn
 • 和考生号进行查询,免收信息费,只收取基本
 • tōng
 • huà
 • fèi
 •  
 •  
 • 通话费。  
 • 2015
 • jiǔ
 • quán
 • zhōng
 • kǎo
 • chá
 • fèn
 • diàn
 • huà
 •  
 • 2015
 • jiǔ
 • quán
 • zhōng
 • kǎo
 • duǎn
 • xìn
 • 2015酒泉中考查分电话、2015酒泉中考短信
 • chá
 • xún
 • fāng
 • shì
 • xiàng
 • guān
 • nèi
 • róng
 • jiù
 • wéi
 • jiā
 • jiè
 • shào
 • dào
 • zhè
 • le
 •  
 • le
 • 查询方式相关内容就为大家介绍到这里了,了
 • jiě
 • gèng
 • duō
 • nèi
 • róng
 • diǎn
 • chá
 • kàn
 • jiǔ
 • quán
 • zhōng
 • kǎo
 • chéng
 • chá
 • xún
 • lán
 •  
 • 解更多内容点击查看酒泉中考成绩查询栏目。